Logo

Тестийн сан » Бүгд

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ гэдэг нь “аль ч насны хувь хүмүүст тэдгээрийн амьдралынх нь аль ч үед боловсрол, сургалт, ажил эрхлэлтийнхээ талаар сонголт хийж, .....................................................................................туслах үйлчилгээ ба үйл ажиллагаа”-г хэлнэ.


Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

АМЧБО үйлчилгээний зорилгод аль нь хамаарахгүй вэ?


Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Насан туршийн боловсрол олгох

Насан туршийн боловсрол олгох

АМЧБО үйлчилгээний үндсэн чиглэлд аль нь хамаарахгүй вэ?


Ажил мэргэжлийн боловсрол

Ажил мэргэжлийн боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Ажилтай болгох

Ажилтай болгох

АМЧБО системийн оролцогч талуудад аль нь орохгүй вэ?


ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

Ажил олгогчид

Ажил олгогчид

Тусгай зорилтот бүлгүүд

Тусгай зорилтот бүлгүүд

Төрийн байгууллагууд

Төрийн байгууллагууд

АМЧБО системийн үйлчлүүлэгчдийг


Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Анхдагч болон хоёрдогч

Анхдагч болон хоёрдогч

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?


Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

b.ACDF

b.ACDF

a.BACF

a.BACF

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

c.BCDE

c.BCDE

Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

АМЧБОС-ийн 8 модульд аль нь хамаарахгүй вэ?


Цахим үйлчилгээ

Цахим үйлчилгээ

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Зөвлөгөө өгөх зарчим

Зөвлөгөө өгөх зарчим

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

АМЧБО үйлчилгээний маркетингийг ямар байдлаар зохион байгуулж болох вэ?


Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Бүгд зөв

Бүгд зөв

Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

Аль нь зөвлөгөө өгөх чиглүүлэх хэлбэр, төрлүүд вэ?


Ярилцлага эхлэх

Ярилцлага эхлэх

Зорилтот бүлгээр

Зорилтот бүлгээр

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

a.ABCDG

a.ABCDG

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

Боловсролын түвшингээр

Боловсролын түвшингээр

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

b.GHIJE

b.GHIJE

Тайвшруулах

Тайвшруулах

c.BDFHK

c.BDFHK

Бүлгийн зөвлөгөө

Бүлгийн зөвлөгөө

Зөвлөгөө өгөх биечлэн хэлбэр аль нь вэ?


Хэсэг бүлгээр

Хэсэг бүлгээр

Шуудангаар

Шуудангаар

Утсаар

Утсаар

Аль нь бүлгийн зөвлөгөөний сул талд орох вэ?


Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Бусдаас суралцах

Бусдаас суралцах

Аль нь ганцаарчилсан зөвлөгөөний давуу тал вэ?


Бие биенээсээ суралцана

Бие биенээсээ суралцана

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Цаг хугацаа хэмнэнэ

Цаг хугацаа хэмнэнэ

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

АМЧБО үйл явцын үе шатад аль нь орох вэ?


Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Асуудлыг шийдвэрлэх

Асуудлыг шийдвэрлэх

Мэдээлэл цуглуулах

Мэдээлэл цуглуулах

Баримт бичиг боловсруулах

Баримт бичиг боловсруулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Зөвлөгөөг ямар хугацаанд өгөх вэ?


45 минут

45 минут

50 минут

50 минут

1 цаг

1 цаг

Аль нь зөвлөгөө өгөх техник биш вэ?


Аргадах

Аргадах

Ажиглах

Ажиглах

Асуух

Асуух

Сонсох

Сонсох

Аль нь асуух техник биш вэ?


Нээлттэй асуулт

Нээлттэй асуулт

Лавлах асуулт

Лавлах асуулт

Мушгих асуулт

Мушгих асуулт

Тодотгох асуулт

Тодотгох асуулт

Зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн....


Биеийн байрлалыг

Биеийн байрлалыг

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Өмссөн хувцасыг

Өмссөн хувцасыг

Харцыг

Харцыг

Үйлчлүүлэгчийн яриаг анхааралтай, зорилго чиглэлтэйгээр ...................... байдлаар сонсохыг идэвхтэй сонсох арга гэнэ


Дэмжсэн

Дэмжсэн

Хянамгай

Хянамгай

Бодлогоширсон

Бодлогоширсон

Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны шийдвэр гаргалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд аль нь хамаарах вэ?


Хариуцлага хүлээх

Хариуцлага хүлээх

Зөвлөгөө өгөх

Зөвлөгөө өгөх

Холбоо тогтоох

Холбоо тогтоох

Шийдвэр гаргах

Шийдвэр гаргах

Шийдэх

Шийдэх

Асуудлыг тодорхойлох

Асуудлыг тодорхойлох

b.ABCE

b.ABCE

c.ABEF

c.ABEF

a.AFBG

a.AFBG

Харилцан ярилцах

Харилцан ярилцах

Зөвлөхийн ёс зүйд аль нь орохгүй вэ?


Хувь хүний нууцыг хадгалах

Хувь хүний нууцыг хадгалах

Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Хуулиа дээдлэх

Хуулиа дээдлэх

Зөвлөх хүний мэргэжлийн ур чадварт аль чадвар орохгүй вэ?


Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Зорилтот бүлгийн иргэдийг:


Туслах болон үндсэн

Туслах болон үндсэн

Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зөвлөгөө өгөхөд анхаарах зүйл аль нь вэ?


Сурлагын голч дүн

Сурлагын голч дүн

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

Биеэ авч яваа байдал

Биеэ авч яваа байдал

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтонд эцэг эхчүүд чухал үүрэгтэй.


Үгүй

Үгүй

Тийм

Тийм

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтод хэн нь нөлөөлдөггүй вэ?


Багш нар

Багш нар

Ангийн дарга

Ангийн дарга

Эцэг эх

Эцэг эх

Найз нөхөд

Найз нөхөд

Дараах зорилтот бүлгүүдийн аль нь ерөнхий зорилтот бүлэгт хамаарахгүй вэ?


Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

Хорихоос суллагдагсад

Хорихоос суллагдагсад

ХБИргэн

ХБИргэн

Бүгд

Бүгд

Эмзэг эрсдэлтэй бүлгийн иргэдийн онцлогт эдгээрээс аль нь орох вэ?


Сургууль завсардсан

Сургууль завсардсан

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Хараа хяналтгүй

Хараа хяналтгүй

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Бүгд

Бүгд

Аль нь хорихоос суллагдсан иргэдийн сэтгэл зүйн онцлог вэ?


Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Аль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл зүйн онцлогт орохгүй вэ?


Гутрангуй, өөнтөгч

Гутрангуй, өөнтөгч

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Бухимдуу, түгшимтгий

Бухимдуу, түгшимтгий

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Аль нь тусгай зорилтот бүлгийн иргэдэд хамаарахгүй вэ?


Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Ажилгүй иргэн

Ажилгүй иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Удаан хугацаанд ажилгүй байсан иргэдийн сэтгэл зүй нь: а. b. c.


Өөртөө итгэлгүй

Өөртөө итгэлгүй

Бүдүүлэг байдаг

Бүдүүлэг байдаг

Баясгалантай

Баясгалантай

Мэргэжил гэдэг нь тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай ......................................................................................цогц юм


Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Хандлага, төлөвшил, дадлын

Хандлага, төлөвшил, дадлын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэргэшил гэдэг нь тодорхой мэргэжлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах ................................. мэдлэг, чадвар, дадлын түвшин юм.


ур чадварын

ур чадварын

туршлагын

туршлагын

мэргэжлийн

мэргэжлийн

туршлагын

туршлагын

Мэргэжлийг хэд ангилдаг вэ?


4

4

8

8

5

5

10

10

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн ангилалд багтах вэ?


Инженер

Инженер

Багш

Багш

Тогооч

Тогооч

Засалчин

Засалчин

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-хүнтэй харьцах мэргэжлийн ангилалд хамаарахгүй вэ?


Шинжээч

Шинжээч

Мэс заслын эмч

Мэс заслын эмч

Хуульч

Хуульч

Нисгэгч

Нисгэгч

Хүн-техниктэй харьцах мэргэжилд тавигдах шаардлагад аль нь орох вэ?


Ажигч, гярхай байх

Ажигч, гярхай байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Техник сэтгэлгээтэй байх

Техник сэтгэлгээтэй байх

Бүгд

Бүгд

Хүн-тэмдэг, тэмдэгт системтэй харьцах мэргэжлийн чухал шинжид аль нь орохгүй вэ?


Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Тэвчээртэй байх

Тэвчээртэй байх

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн онцлогт аль нь хамаарахгүй вэ?


Жолоодох

Жолоодох

Судлах

Судлах

Зохиох

Зохиох

Ажиглах

Ажиглах

Сэтгэмжлэх

Сэтгэмжлэх

Зан араншинг /темперамент/ юу гэж 4 ангилдаг вэ?


Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Зан араншин, зан төлөв хоёр ялгаатай ойлголт уу?


Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

Таны хийх дуртай, хийхийг илүүд үздэг тэр зүйлийг ........................................ гэнэ.


Хандлага

Хандлага

Сонирхол

Сонирхол

Авьяас

Авьяас

Ур чадвар

Ур чадвар

Ямар нэгэн тодорхой хүрээнд /боловсрол, ажил, хувийн болон мэргэжлийн хүрээнд/ сурсан мэдсэнийхээ үр дүнг оновчтой хэрэглэх чадварыг................................ гэнэ.


Чадвар

Чадвар

Чадамж

Чадамж

Ур чадвар

Ур чадвар

Мэргэжил сонгоход аль нь чухал биш вэ? а. b. c. d.


Сонирхол

Сонирхол

Авъяас

Авъяас

Танилын хүрээ

Танилын хүрээ

Ур чадвар

Ур чадвар

Ажилд ороход зайлшгүй шаарддаг материалууд аль нь вэ?


Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Цагдаагийн тодорхойлолт

Цагдаагийн тодорхойлолт

b.CAHD

b.CAHD

a.ABCD

a.ABCD

c.EBCD

c.EBCD

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

Резюме бичих

Резюме бичих

Ажилд орох ярилцлага ерөнхий хэдэн үе шаттай явагддаг вэ?


4

4

3

3

2

2

Ярилцлагын үед дараах зүйлүүдээс алийг хийж болохгүй вэ?


Өөрийгөө танилцуулна.

Өөрийгөө танилцуулна.

Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Танил талаа хэлнэ

Танил талаа хэлнэ

CV бичихдээ сургууль төгссөн огноог:


Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Анкет бөглөхдөө:


Харандаагаар бичнэ

Харандаагаар бичнэ

Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Аль нь хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлд хамаарахгүй вэ?


Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Байгууллагын дотоод журам

Байгууллагын дотоод журам

Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.