Logo

Тестийн сан » Бүгд

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ гэдэг нь “аль ч насны хувь хүмүүст тэдгээрийн амьдралынх нь аль ч үед боловсрол, сургалт, ажил эрхлэлтийнхээ талаар сонголт хийж, .....................................................................................туслах үйлчилгээ ба үйл ажиллагаа”-г хэлнэ.


Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

АМЧБО үйлчилгээний зорилгод аль нь хамаарахгүй вэ?


Насан туршийн боловсрол олгох

Насан туршийн боловсрол олгох

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

АМЧБО үйлчилгээний үндсэн чиглэлд аль нь хамаарахгүй вэ?


Ажилтай болгох

Ажилтай болгох

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ажил мэргэжлийн боловсрол

Ажил мэргэжлийн боловсрол

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

АМЧБО системийн оролцогч талуудад аль нь орохгүй вэ?


Тусгай зорилтот бүлгүүд

Тусгай зорилтот бүлгүүд

Ажил олгогчид

Ажил олгогчид

ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

Төрийн байгууллагууд

Төрийн байгууллагууд

АМЧБО системийн үйлчлүүлэгчдийг


Анхдагч болон хоёрдогч

Анхдагч болон хоёрдогч

Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?


c.BCDE

c.BCDE

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

a.BACF

a.BACF

Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

b.ACDF

b.ACDF

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

АМЧБОС-ийн 8 модульд аль нь хамаарахгүй вэ?


Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Цахим үйлчилгээ

Цахим үйлчилгээ

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Зөвлөгөө өгөх зарчим

Зөвлөгөө өгөх зарчим

АМЧБО үйлчилгээний маркетингийг ямар байдлаар зохион байгуулж болох вэ?


Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Бүгд зөв

Бүгд зөв

Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

Аль нь зөвлөгөө өгөх чиглүүлэх хэлбэр, төрлүүд вэ?


Боловсролын түвшингээр

Боловсролын түвшингээр

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

Зорилтот бүлгээр

Зорилтот бүлгээр

a.ABCDG

a.ABCDG

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Ярилцлага эхлэх

Ярилцлага эхлэх

Тайвшруулах

Тайвшруулах

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

b.GHIJE

b.GHIJE

Бүлгийн зөвлөгөө

Бүлгийн зөвлөгөө

c.BDFHK

c.BDFHK

Зөвлөгөө өгөх биечлэн хэлбэр аль нь вэ?


Шуудангаар

Шуудангаар

Хэсэг бүлгээр

Хэсэг бүлгээр

Утсаар

Утсаар

Аль нь бүлгийн зөвлөгөөний сул талд орох вэ?


Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Бусдаас суралцах

Бусдаас суралцах

Аль нь ганцаарчилсан зөвлөгөөний давуу тал вэ?


Бие биенээсээ суралцана

Бие биенээсээ суралцана

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

Цаг хугацаа хэмнэнэ

Цаг хугацаа хэмнэнэ

АМЧБО үйл явцын үе шатад аль нь орох вэ?


Мэдээлэл цуглуулах

Мэдээлэл цуглуулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Асуудлыг шийдвэрлэх

Асуудлыг шийдвэрлэх

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Баримт бичиг боловсруулах

Баримт бичиг боловсруулах

Зөвлөгөөг ямар хугацаанд өгөх вэ?


45 минут

45 минут

50 минут

50 минут

1 цаг

1 цаг

Аль нь зөвлөгөө өгөх техник биш вэ?


Сонсох

Сонсох

Аргадах

Аргадах

Ажиглах

Ажиглах

Асуух

Асуух

Аль нь асуух техник биш вэ?


Лавлах асуулт

Лавлах асуулт

Мушгих асуулт

Мушгих асуулт

Тодотгох асуулт

Тодотгох асуулт

Нээлттэй асуулт

Нээлттэй асуулт

Зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн....


Харцыг

Харцыг

Биеийн байрлалыг

Биеийн байрлалыг

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Өмссөн хувцасыг

Өмссөн хувцасыг

Үйлчлүүлэгчийн яриаг анхааралтай, зорилго чиглэлтэйгээр ...................... байдлаар сонсохыг идэвхтэй сонсох арга гэнэ


Хянамгай

Хянамгай

Дэмжсэн

Дэмжсэн

Бодлогоширсон

Бодлогоширсон

Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны шийдвэр гаргалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд аль нь хамаарах вэ?


Шийдэх

Шийдэх

Зөвлөгөө өгөх

Зөвлөгөө өгөх

Хариуцлага хүлээх

Хариуцлага хүлээх

Асуудлыг тодорхойлох

Асуудлыг тодорхойлох

c.ABEF

c.ABEF

b.ABCE

b.ABCE

Харилцан ярилцах

Харилцан ярилцах

Шийдвэр гаргах

Шийдвэр гаргах

Холбоо тогтоох

Холбоо тогтоох

a.AFBG

a.AFBG

Зөвлөхийн ёс зүйд аль нь орохгүй вэ?


Хуулиа дээдлэх

Хуулиа дээдлэх

Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Хувь хүний нууцыг хадгалах

Хувь хүний нууцыг хадгалах

Зөвлөх хүний мэргэжлийн ур чадварт аль чадвар орохгүй вэ?


Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Зорилтот бүлгийн иргэдийг:


Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

Туслах болон үндсэн

Туслах болон үндсэн

ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зөвлөгөө өгөхөд анхаарах зүйл аль нь вэ?


Сурлагын голч дүн

Сурлагын голч дүн

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

Биеэ авч яваа байдал

Биеэ авч яваа байдал

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтонд эцэг эхчүүд чухал үүрэгтэй.


Үгүй

Үгүй

Тийм

Тийм

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтод хэн нь нөлөөлдөггүй вэ?


Багш нар

Багш нар

Найз нөхөд

Найз нөхөд

Эцэг эх

Эцэг эх

Ангийн дарга

Ангийн дарга

Дараах зорилтот бүлгүүдийн аль нь ерөнхий зорилтот бүлэгт хамаарахгүй вэ?


Хорихоос суллагдагсад

Хорихоос суллагдагсад

ХБИргэн

ХБИргэн

Бүгд

Бүгд

Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

Эмзэг эрсдэлтэй бүлгийн иргэдийн онцлогт эдгээрээс аль нь орох вэ?


Хараа хяналтгүй

Хараа хяналтгүй

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Бүгд

Бүгд

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Сургууль завсардсан

Сургууль завсардсан

Аль нь хорихоос суллагдсан иргэдийн сэтгэл зүйн онцлог вэ?


Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Аль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл зүйн онцлогт орохгүй вэ?


Бухимдуу, түгшимтгий

Бухимдуу, түгшимтгий

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Гутрангуй, өөнтөгч

Гутрангуй, өөнтөгч

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Аль нь тусгай зорилтот бүлгийн иргэдэд хамаарахгүй вэ?


Ажилгүй иргэн

Ажилгүй иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Удаан хугацаанд ажилгүй байсан иргэдийн сэтгэл зүй нь: а. b. c.


Баясгалантай

Баясгалантай

Бүдүүлэг байдаг

Бүдүүлэг байдаг

Өөртөө итгэлгүй

Өөртөө итгэлгүй

Мэргэжил гэдэг нь тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай ......................................................................................цогц юм


Хандлага, төлөвшил, дадлын

Хандлага, төлөвшил, дадлын

Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Мэргэшил гэдэг нь тодорхой мэргэжлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах ................................. мэдлэг, чадвар, дадлын түвшин юм.


ур чадварын

ур чадварын

мэргэжлийн

мэргэжлийн

туршлагын

туршлагын

туршлагын

туршлагын

Мэргэжлийг хэд ангилдаг вэ?


10

10

5

5

4

4

8

8

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн ангилалд багтах вэ?


Тогооч

Тогооч

Засалчин

Засалчин

Багш

Багш

Инженер

Инженер

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-хүнтэй харьцах мэргэжлийн ангилалд хамаарахгүй вэ?


Нисгэгч

Нисгэгч

Мэс заслын эмч

Мэс заслын эмч

Шинжээч

Шинжээч

Хуульч

Хуульч

Хүн-техниктэй харьцах мэргэжилд тавигдах шаардлагад аль нь орох вэ?


Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Техник сэтгэлгээтэй байх

Техник сэтгэлгээтэй байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Бүгд

Бүгд

Ажигч, гярхай байх

Ажигч, гярхай байх

Хүн-тэмдэг, тэмдэгт системтэй харьцах мэргэжлийн чухал шинжид аль нь орохгүй вэ?


Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Тэвчээртэй байх

Тэвчээртэй байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн онцлогт аль нь хамаарахгүй вэ?


Судлах

Судлах

Сэтгэмжлэх

Сэтгэмжлэх

Зохиох

Зохиох

Жолоодох

Жолоодох

Ажиглах

Ажиглах

Зан араншинг /темперамент/ юу гэж 4 ангилдаг вэ?


Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Зан араншин, зан төлөв хоёр ялгаатай ойлголт уу?


Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

Таны хийх дуртай, хийхийг илүүд үздэг тэр зүйлийг ........................................ гэнэ.


Ур чадвар

Ур чадвар

Хандлага

Хандлага

Сонирхол

Сонирхол

Авьяас

Авьяас

Ямар нэгэн тодорхой хүрээнд /боловсрол, ажил, хувийн болон мэргэжлийн хүрээнд/ сурсан мэдсэнийхээ үр дүнг оновчтой хэрэглэх чадварыг................................ гэнэ.


Чадвар

Чадвар

Чадамж

Чадамж

Ур чадвар

Ур чадвар

Мэргэжил сонгоход аль нь чухал биш вэ? а. b. c. d.


Ур чадвар

Ур чадвар

Танилын хүрээ

Танилын хүрээ

Авъяас

Авъяас

Сонирхол

Сонирхол

Ажилд ороход зайлшгүй шаарддаг материалууд аль нь вэ?


Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Цагдаагийн тодорхойлолт

Цагдаагийн тодорхойлолт

Резюме бичих

Резюме бичих

c.EBCD

c.EBCD

a.ABCD

a.ABCD

b.CAHD

b.CAHD

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

Ажилд орох ярилцлага ерөнхий хэдэн үе шаттай явагддаг вэ?


3

3

4

4

2

2

Ярилцлагын үед дараах зүйлүүдээс алийг хийж болохгүй вэ?


Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Өөрийгөө танилцуулна.

Өөрийгөө танилцуулна.

Танил талаа хэлнэ

Танил талаа хэлнэ

Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

CV бичихдээ сургууль төгссөн огноог:


Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Анкет бөглөхдөө:


Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Харандаагаар бичнэ

Харандаагаар бичнэ

Аль нь хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлд хамаарахгүй вэ?


Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Байгууллагын дотоод журам

Байгууллагын дотоод журам

Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.