Logo

Тестийн сан » Бүгд

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ гэдэг нь “аль ч насны хувь хүмүүст тэдгээрийн амьдралынх нь аль ч үед боловсрол, сургалт, ажил эрхлэлтийнхээ талаар сонголт хийж, .....................................................................................туслах үйлчилгээ ба үйл ажиллагаа”-г хэлнэ.


Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

Ажил мэргэжилдээ ахиж дэвшихэд нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжлээ өөрчлөхөд нь

Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

Ажил мэргэжлээ баримжаалахад нь

Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

Ажил мэргэжлээ сонгоход нь

АМЧБО үйлчилгээний зорилгод аль нь хамаарахгүй вэ?


Насан туршийн боловсрол олгох

Насан туршийн боловсрол олгох

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Амьдралынхаа турш суралцахад нь туслах

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Нийгмийн тэгш байдал ба нийгмийн оролцоо

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үр дүн

АМЧБО үйлчилгээний үндсэн чиглэлд аль нь хамаарахгүй вэ?


Ажил мэргэжлийн боловсрол

Ажил мэргэжлийн боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл

Ажилтай болгох

Ажилтай болгох

АМЧБО системийн оролцогч талуудад аль нь орохгүй вэ?


Ажил олгогчид

Ажил олгогчид

ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

ТББ, мэргэжлийн холбоод, ОУБ

Тусгай зорилтот бүлгүүд

Тусгай зорилтот бүлгүүд

Төрийн байгууллагууд

Төрийн байгууллагууд

АМЧБО системийн үйлчлүүлэгчдийг


Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Ерөнхий болон тусгай гэж ангилдаг

Анхдагч болон хоёрдогч

Анхдагч болон хоёрдогч

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?


Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

Бүх залуучуудад зориулан ажил мэргэжлээ удирдах талаар хөтөлбөр боловсруулах

Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Суралцах болон ажиллах сонголт хийхээсээ өмнө тэдгээрийг судлах, туршиж танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

Үр дүнтэй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох системийн шинжүүд аль нь вэ?

b.ACDF

b.ACDF

a.BACF

a.BACF

c.BCDE

c.BCDE

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгөх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчийн бүлэг тус бүрт эрэлт хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирох уян хатан ба шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх

АМЧБОС-ийн 8 модульд аль нь хамаарахгүй вэ?


Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Мэдээлэл, үнэлгээ, ажилд зориулсан материал

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Баримтжуулах, сургалтын чанарын баталгаа

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Цахим үйлчилгээ

Цахим үйлчилгээ

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Зохион байгуулалт, шинэчлэлт

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Чиглүүлэгч болон багш нарт зориулсан сургалт

Зөвлөгөө өгөх зарчим

Зөвлөгөө өгөх зарчим

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

Мэдээллийн сан, үйлчлүүлэгч, үр дүн гэх мэт

АМЧБО үйлчилгээний маркетингийг ямар байдлаар зохион байгуулж болох вэ?


Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

Үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах

Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

Ном, сонин гарын авлага гарган түгээх

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв ажиллуулах

Бүгд зөв

Бүгд зөв

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

FM, радио, телевиз зэрэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

Аль нь зөвлөгөө өгөх чиглүүлэх хэлбэр, төрлүүд вэ?


c.BDFHK

c.BDFHK

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

Байгаа чигээр нь хүлээн авах

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсээр

Ярилцлага эхлэх

Ярилцлага эхлэх

Боловсролын түвшингээр

Боловсролын түвшингээр

b.GHIJE

b.GHIJE

Зорилтот бүлгээр

Зорилтот бүлгээр

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломж олгох

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Нүдээрээ харьцаа тогтоох

Тайвшруулах

Тайвшруулах

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Энгийн үг хэллэг хэрэглэх

Бүлгийн зөвлөгөө

Бүлгийн зөвлөгөө

a.ABCDG

a.ABCDG

Зөвлөгөө өгөх биечлэн хэлбэр аль нь вэ?


Шуудангаар

Шуудангаар

Утсаар

Утсаар

Хэсэг бүлгээр

Хэсэг бүлгээр

Аль нь бүлгийн зөвлөгөөний сул талд орох вэ?


Бусдаас суралцах

Бусдаас суралцах

Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Хүн бүрийн асуудлыг шийдэх боломжгүй

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Олон хүмүүс хамрагдах боломжтой

Аль нь ганцаарчилсан зөвлөгөөний давуу тал вэ?


Бие биенээсээ суралцана

Бие биенээсээ суралцана

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

Үйлчлүүлэгчтэй харилцан ойлголцох боломж илүү

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Цаг хугацаа их зарцуулна.

Цаг хугацаа хэмнэнэ

Цаг хугацаа хэмнэнэ

АМЧБО үйл явцын үе шатад аль нь орох вэ?


Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Мэдээлэл цуглуулах

Мэдээлэл цуглуулах

Баримт бичиг боловсруулах

Баримт бичиг боловсруулах

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхойлох

Асуудлыг шийдвэрлэх

Асуудлыг шийдвэрлэх

Зөвлөгөөг ямар хугацаанд өгөх вэ?


50 минут

50 минут

1 цаг

1 цаг

45 минут

45 минут

Аль нь зөвлөгөө өгөх техник биш вэ?


Аргадах

Аргадах

Сонсох

Сонсох

Ажиглах

Ажиглах

Асуух

Асуух

Аль нь асуух техник биш вэ?


Мушгих асуулт

Мушгих асуулт

Тодотгох асуулт

Тодотгох асуулт

Нээлттэй асуулт

Нээлттэй асуулт

Лавлах асуулт

Лавлах асуулт

Зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн....


Өмссөн хувцасыг

Өмссөн хувцасыг

Биеийн байрлалыг

Биеийн байрлалыг

Харцыг

Харцыг

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Нүүрний хувиралыг ажиглах шаардлагагүй

Үйлчлүүлэгчийн яриаг анхааралтай, зорилго чиглэлтэйгээр ...................... байдлаар сонсохыг идэвхтэй сонсох арга гэнэ


Бодлогоширсон

Бодлогоширсон

Дэмжсэн

Дэмжсэн

Хянамгай

Хянамгай

Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны шийдвэр гаргалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд аль нь хамаарах вэ?


Шийдэх

Шийдэх

Холбоо тогтоох

Холбоо тогтоох

a.AFBG

a.AFBG

b.ABCE

b.ABCE

Асуудлыг тодорхойлох

Асуудлыг тодорхойлох

Зөвлөгөө өгөх

Зөвлөгөө өгөх

Шийдвэр гаргах

Шийдвэр гаргах

c.ABEF

c.ABEF

Харилцан ярилцах

Харилцан ярилцах

Хариуцлага хүлээх

Хариуцлага хүлээх

Зөвлөхийн ёс зүйд аль нь орохгүй вэ?


Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Үйлчлүүлэгчийг өрөвдөх

Хуулиа дээдлэх

Хуулиа дээдлэх

Хувь хүний нууцыг хадгалах

Хувь хүний нууцыг хадгалах

Зөвлөх хүний мэргэжлийн ур чадварт аль чадвар орохгүй вэ?


Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Давтан бэлтгэгдсэн байх

Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Сэтгэл хөдлөлөө хянан зохицуулах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн онцлогийг ажиглах чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Харилцаа тогтоох чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс шийдвэр гаргах чадвартай байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Ярилцах ур чадвартай байх

Зорилтот бүлгийн иргэдийг:


Туслах болон үндсэн

Туслах болон үндсэн

Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

Ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлэг гэж ангилна

ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зөвлөгөө өгөхөд анхаарах зүйл аль нь вэ?


Биеэ авч яваа байдал

Биеэ авч яваа байдал

Сурлагын голч дүн

Сурлагын голч дүн

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

Авьяас ур чадвар, сонирхол нь тухайн мэргэжилтэй нийцэж буй эсэх

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтонд эцэг эхчүүд чухал үүрэгтэй.


Үгүй

Үгүй

Тийм

Тийм

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтод хэн нь нөлөөлдөггүй вэ?


Ангийн дарга

Ангийн дарга

Багш нар

Багш нар

Эцэг эх

Эцэг эх

Найз нөхөд

Найз нөхөд

Дараах зорилтот бүлгүүдийн аль нь ерөнхий зорилтот бүлэгт хамаарахгүй вэ?


Хорихоос суллагдагсад

Хорихоос суллагдагсад

Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

Эмзэг эрсдэлтэй бүлэг

ХБИргэн

ХБИргэн

Бүгд

Бүгд

Эмзэг эрсдэлтэй бүлгийн иргэдийн онцлогт эдгээрээс аль нь орох вэ?


Хараа хяналтгүй

Хараа хяналтгүй

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Эцэг эх нь архи уудгаас болж гэрээсээ дайжсан

Сургууль завсардсан

Сургууль завсардсан

Бүгд

Бүгд

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Орон гэрээ тэжээхийн тулд хөдөлмөр эрхэлж байгаа

Аль нь хорихоос суллагдсан иргэдийн сэтгэл зүйн онцлог вэ?


Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Ажилд авахгүй байх гэсэн мэдрэмж

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Мэдээлэл дутмаг, хуучирсан

Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Найз нөхөд, нийгмийн хүрээлэл байхгүй

Аль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл зүйн онцлогт орохгүй вэ?


Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй

Гутрангуй, өөнтөгч

Гутрангуй, өөнтөгч

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Дутуу дулимагийн мэдрэмжтэй

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Өөртөө итгэх итгэл муутай

Бухимдуу, түгшимтгий

Бухимдуу, түгшимтгий

Аль нь тусгай зорилтот бүлгийн иргэдэд хамаарахгүй вэ?


Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Эмзэг, эрсдэлтэй бүлгийн иргэн

Ажилгүй иргэн

Ажилгүй иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Хорихоос суллагдсан иргэн

Удаан хугацаанд ажилгүй байсан иргэдийн сэтгэл зүй нь: а. b. c.


Өөртөө итгэлгүй

Өөртөө итгэлгүй

Баясгалантай

Баясгалантай

Бүдүүлэг байдаг

Бүдүүлэг байдаг

Мэргэжил гэдэг нь тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай ......................................................................................цогц юм


Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэдрэмж, мэдлэг, чадварын

Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Мэдлэг, хандлага, мэдрэмжийн

Хандлага, төлөвшил, дадлын

Хандлага, төлөвшил, дадлын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэдлэг, ур чадвар, дадлын

Мэргэшил гэдэг нь тодорхой мэргэжлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах ................................. мэдлэг, чадвар, дадлын түвшин юм.


мэргэжлийн

мэргэжлийн

туршлагын

туршлагын

туршлагын

туршлагын

ур чадварын

ур чадварын

Мэргэжлийг хэд ангилдаг вэ?


4

4

8

8

5

5

10

10

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн ангилалд багтах вэ?


Багш

Багш

Тогооч

Тогооч

Инженер

Инженер

Засалчин

Засалчин

Дараах мэргэжлүүдээс аль нь хүн-хүнтэй харьцах мэргэжлийн ангилалд хамаарахгүй вэ?


Нисгэгч

Нисгэгч

Хуульч

Хуульч

Шинжээч

Шинжээч

Мэс заслын эмч

Мэс заслын эмч

Хүн-техниктэй харьцах мэргэжилд тавигдах шаардлагад аль нь орох вэ?


Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Орон зайн баримжаа, анхаарал төвлөрөлт сайтай байх

Бүгд

Бүгд

Техник сэтгэлгээтэй байх

Техник сэтгэлгээтэй байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Машин, механизмын угсралтыг төсөөлөн хийсвэрлэх чадвартай байх

Ажигч, гярхай байх

Ажигч, гярхай байх

Хүн-тэмдэг, тэмдэгт системтэй харьцах мэргэжлийн чухал шинжид аль нь орохгүй вэ?


Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Мал, амьтан, ургамлыг хайрладаг байх

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Бүтээлч сэтгэлгээтэй, зохион бүтээх чадвартай

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Анхаарлын төвлөрөл сайтай байх

Тэвчээртэй байх

Тэвчээртэй байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Хараа, гар хурууны эвсэл сайтай байх

Хүн-урлаг уран сайхны дүртэй харьцах мэргэжлийн онцлогт аль нь хамаарахгүй вэ?


Судлах

Судлах

Сэтгэмжлэх

Сэтгэмжлэх

Жолоодох

Жолоодох

Зохиох

Зохиох

Ажиглах

Ажиглах

Зан араншинг /темперамент/ юу гэж 4 ангилдаг вэ?


Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, меланхолик, флегматик, хлорик

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Сэргэлэн, шаралхуу, тайван, эмзэг

Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Сангвиник, меланхолик, флегматик, хлорик

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Санаачилагч, манлайлагч, хэрэгжүүлэгч, хянагч

Зан араншин, зан төлөв хоёр ялгаатай ойлголт уу?


Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

Таны хийх дуртай, хийхийг илүүд үздэг тэр зүйлийг ........................................ гэнэ.


Ур чадвар

Ур чадвар

Авьяас

Авьяас

Сонирхол

Сонирхол

Хандлага

Хандлага

Ямар нэгэн тодорхой хүрээнд /боловсрол, ажил, хувийн болон мэргэжлийн хүрээнд/ сурсан мэдсэнийхээ үр дүнг оновчтой хэрэглэх чадварыг................................ гэнэ.


Чадвар

Чадвар

Ур чадвар

Ур чадвар

Чадамж

Чадамж

Мэргэжил сонгоход аль нь чухал биш вэ? а. b. c. d.


Сонирхол

Сонирхол

Танилын хүрээ

Танилын хүрээ

Авъяас

Авъяас

Ур чадвар

Ур чадвар

Ажилд ороход зайлшгүй шаарддаг материалууд аль нь вэ?


b.CAHD

b.CAHD

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Ажилд орохыг хүссэн тухай өргөдөл

Цагдаагийн тодорхойлолт

Цагдаагийн тодорхойлолт

Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Боловсролын гэрчилгээ /нотариатоор баталгаажсан хуулбар

Резюме бичих

Резюме бичих

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

Иргэний үнэмлэх /нотариатоор баталгаажсан хуулбар/

a.ABCD

a.ABCD

c.EBCD

c.EBCD

Ажилд орох ярилцлага ерөнхий хэдэн үе шаттай явагддаг вэ?


4

4

2

2

3

3

Ярилцлагын үед дараах зүйлүүдээс алийг хийж болохгүй вэ?


Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

Ажил олгогчтой эелдэгээр мэндлэнэ.

Танил талаа хэлнэ

Танил талаа хэлнэ

Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Дуу хоолойныхоо өнгийг тааруулж ярина.

Өөрийгөө танилцуулна.

Өөрийгөө танилцуулна.

CV бичихдээ сургууль төгссөн огноог:


Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Эхэлж төгссөнөөсөө дараалан бичнэ

Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Сүүлд төгссөнөөсөө дараалан бичнэ.

Анкет бөглөхдөө:


Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Ямар ч хамаагүй өөрт байгаа үзгээр бичнэ.

Харандаагаар бичнэ

Харандаагаар бичнэ

Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Хар ба хөх өнгийн үзгээр бичнэ

Аль нь хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлд хамаарахгүй вэ?


Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр

Байгууллагын дотоод журам

Байгууллагын дотоод журам

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг

Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.