ТА БҮХЭНД ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ Ирэх онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд хийх зарим ажлыг танилцуулж байна.

ТА БҮХЭНД ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ Ирэх онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд хийх зарим ажлыг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн болон бизнесийг дэмжих төв, инкубатор төвийн байгууллагуудын жагсаалт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 2-р хавсралтаар бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудыг 3-р хавсралтаар

Дэлгэрэнгүй

ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ, БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВИЙГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2017 оны  оны 01 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ...

Дэлгэрэнгүй

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2017 оны  оны 01 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан...

Дэлгэрэнгүй