Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн болон бизнесийг дэмжих төв, инкубатор төвийн байгууллагуудын жагсаалт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 2-р хавсралтаар бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудыг 3-р хавсралтаар

Дэлгэрэнгүй

ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ, БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВИЙГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2017 оны  оны 01 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ...

Дэлгэрэнгүй

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2017 оны  оны 01 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан...

Дэлгэрэнгүй

МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН СУРГАЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

      МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН СУРГАЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

           Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS 6620 2016 стандартын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор мэргэшсэн зөвлөхиийн сургалтын хөтөлбөр шалгаруулж,хамтарч ажиллах гэрээ байгуулах   тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлэгээ ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй