Зорилгоо тодорхойлох алхам

1. Зорилгоо бичсэн байх ёстой

2. Зорилгоо байнга сэргээж харах ёстой 

3. Зорилго оновчтой тодорхой байх ёстой

4. Зорилго өөдрөг утга агуулгатай байх ёстой

5. Зорилго төсөөлөлдөө л хааяа хийдэг 

6. Зорилго хэмжээстэй байх ёстой

7.  Зорилго хэмжээстэй байх ёстой

8. Зорилгодоо хүрэх боломжтой байх

11. З0орилго хэмжээстэй байх

12. Зорилго төлөвлөгёдсөн, хэрэгжүүлэх цагтай байх хэрэгтэй

 

Сэтгэгдэл