Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн болон бизнесийг дэмжих төв, инкубатор төвийн байгууллагуудын жагсаалт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 2-р хавсралтаар

Бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудыг 3-р хавсралтаар

 

Сэтгэгдэл