МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД, АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2017 оны  оны 01 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 4.1, 5.4 дэхь заалтууд, “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 5 дахь заалт, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”- ийн 4 дэхь заалт,” Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 3.7 дахь заалт, Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн 2.3.1 дэхь заалт,  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, арга хэмжээг зохион байгуулах нэгдсэн  удирдамжийг тус тус үндэслэн мэргэжлийн болон давтан сургалтын эрх бүхий байгууллагууд, гарааны бизнесийг дэмжих, бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжлийн ур чадвар олгох болон аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэшсэн  байгууллагуудын  жагсаалтыг  гаргах тул сонирхсон эрх бүхий сургалтын байгууллагууд хүсэлтээ ирүүлнэ үү

Мэргэжлийн болон давтан сургалтын эрх бүхий мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагууд, аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлнэ. Үүнд:

  • -  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага нь сургалт зохион байгуулах албан хүсэлтээ Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  газарт гаргах  
  • -  Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • -  Мэргэжлийн болон давтан сургалтын зохион байгуулах шаардлага хангасан бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар / 2017 онд олгогдсон хүчинтэй хугацаатай байх /
  • -  Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах шаардлага хангасан гэрчилгээний хуулбар (хүчинтэй хугацаатай байх)
  • -  Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалт зохион байгуулах чадамжид суурилсан, ажил олгогчийн  эрэлт хэрэгцээг хангахуйц сургалтын төрлүүдээр  хөтөлбөртэй байх  / сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээ олгоход батлуулсан сургалтын хөтөлбөрийн хуулбар байж болно. /
  • -  2017 онд хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулах газар, сургалтын хуваарь, хугацаа , сургалтын захиалга, хүсэлт, судалгаа / сургалт зохион байгуулах бизнес төлөвлөгөө , сургалтын давуу тал онцлог , явуулын болон шавь сургалтын санал байж болно /
  • -  Мэргэжлийн  сургалтын  сургагч багшийн багшлах  эрхийн  гэрчилгээ, дипломны  хуулбар     / сургагч багш нь 2-оос дээш сургалтын байгууллагад гэрээгээр багшлаж болохгүй /
  • -  Аж  ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах сургагч багшийн гэрчилгээ,  дипломны хуулбар
  • -  Сургалтын стандарт нөхцлийг хангасан сургалт зохион байгуулах анги, танхимтай байх,эсвэл түрээсийн  гэрээний хуулбар, сургалтын материал хэрэглэгдэхүүний жагсаалт, фото зургаар баталгаажуулах

Сонирхсон сургалтын байгууллагууд 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 17.00 цагаас өмнө дараах хаягаар материалаа ирүүлнэ үү. Утас: 70139021

Хаяг: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

1-р давхар, АММТөв / ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв /

Сэтгэгдэл