ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ & ХАРИУЛТ

Асуулт -1
Асуулт -2
Асуулт -3